Allmänna resevillkor för paketresor

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. Avtalet

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.2.1 Huvudresenären ansvarar för att han eller hon kan nås av viktiga meddelanden (t.ex. en tidtabellsändring) under den adress och det telefonnummer eller e-postadress som denne angivit till Airtours.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.3.1 Resenärer under 18 år som reser utan målsman ska innan resan betalas skicka ett intyg till Airtours med samtliga vårdnadshavares godkännande och underskrift. Kopia på intyget ska medtagas till incheckningen på flygplatsen. Intyg för minderåriga finns här.

1.3.2 Barn mellan 5-11 år som reser utan en medresenär på över 16 år måste bokas in som oledsagat barn. Kontakta Airtours vid bokning.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.7.1 Endast om anslutningsresa eller specialarrangemang finns på samma biljett ingår dessa i paketresan.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.8.1 Arrangören vidarebefordrar resenärens önskemål till hotellet men kan ej garantera att de uppfylls. Utfästelser av väsentlig betydelse för resenären ska skriftligen noteras på bokningsbekräftelsen för att vara gällande, och det ska klart framgå att det ej rör sig om önskemål utan om en garanterad prestation.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.9.1 Resenären ansvarar för att ta del av den information som tillhandahålls av arrangören vid bokningstillfället på hemsidan, i "Bra att veta" samt på bekräftelse och biljett då resenären erhåller dessa. Resenären ansvarar för att kontrollera uppgifterna på bokningsbekräftelsen som e-postas efter bokning alternativt postas direkt efter beställning av resan, förutsatt att resan inbokas mer än 28 dagar före avresa. Eventuella önskemål om ändringar och missförstånd måste påtalas omedelbart.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.11.1 De minimiantal som gäller framgår i resevillkoren under punkt 7.4.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

2. Pris och betalning

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Airtours anmälningsavgift är minimum 1 500 kr/person. Denna anmälningsavgift skall vara Airtours tillhanda inom 5 dagar från det att resan bokas. Önskar resenären avbeställningsförsäkring ska detta anmälas vid beställning av resan. Avgiften skall erläggas tillsammans med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning eller annullering.

2.3.2 öppet köp: Om resenären har sk. utökat ”öppet köp”, dvs mer än till 5 dagar efter bokning (står på bokningsbekräftelsen): Vid avbokning återbetalas hela det inbetalda beloppet, minus en administrativ kostnad på 200 kronor per person.

2.3.3 öppet köp: Har resenären betalt in sin anmälningsavgift tidigare än angivna 5 dagar gäller "öppet köp" fram till den 5:e dagen efter bokningsdatum, resenären har då möjlighet att kostnadsfritt om – eller avboka sin resa. Gäller på Airtours charterflyg och endast hotellbokningar när detta framgår i bokningen och på bokningsbekräftelsen.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.4.1 Slutbetalning för resan skall vara Airtours tillhanda senast 28 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits. Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Påminnelse skickas inte ut. Biljett skickas till resenären ca 1-2 veckor före avresa. Har inte full betalning för resan kommit Airtours tillhanda inom överenskommen tid äger Airtours rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig den del som omfattas av resevillkoren. Vid bokning av resa inom 28 dagar före avresedagen ska resans totala pris betalas omgående.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

2.7 Rabattcheckar
Max en rabattcheck per passagerare, typ och bokning. Rabattcheck kan inte användas som betalning utan dras som rabatt på slutlikviden.

Om ni erbjudits rabattcheckar av oss som del av återbetalning till Er på grund av inställd resa har ni rätt att inom två (2) månader från erbjudandet av rabattcheckar istället kräva återbetalning med det belopp som rabattcheckarna utgör kompensation för (detta innebär att Ni går miste om den "överrabatt" som vi erbjudit Er i förhållande till det belopp vi innehållit vid avbokningen av Er resa). Rabattcheckarna ifråga blir i sådant fall makulerade omedelbart och kan inte användas för rabatt vid framtida resa.

2.8 Vid förlängning av giltighetstiden på presentkort utgår en administrativ avgift.

3. Resenärens rätt till ändring och avbeställning

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

- Vid fastställande av resans pris skall vad resenären erlagt för avbeställningsförsäkring inte räknas med i resans pris.

3.2.1 Avbeställningsvillkor för paketresor med charterflyg
Resenären har rätt till att avbeställa en paketresa med charterflyg enligt följande.

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa skall resenären erlägga anmälningsavgiften. I det fall anmälningsavgift inte specificeras är denna 1 500 kronor per resenär.

Vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan men tidigare än 14 dagar före avresa skall resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. Förtydligande: detta gäller avbokning dag 30-15 före avresa.

Vid avbeställning senare än 14 dagar före avresan men tidigare än 8 dagar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. Förtydligande: detta gäller avbokning dag 14-9 före avresa.

Vid avbeställning inom 8 dagar före avresa skall resenären erlägga hela (100 %) resans pris.

3.2.2 Avbeställningsvillkor för endast flygresor (för resor med reguljärflyg se punkt 3.2.3)
Om avbeställning sker tidigare än 35 dagar före avresa ska resenären erlägga anmälningsavgiften av 1 500 kronor per person. Sker avbeställning därefter ska resenären debiteras hela flygresans pris.

3.2.3 Avbeställningsvillkor för resor med reguljärflyg och hotell/rum med omgående betalning
Regler för resenärens ändring och avbeställning av resor med reguljärflyg och hotell/rum med omgående betalning. Hotell/rum med omgående betalning betalas i samband med bokningen. Om ett hotell/rum ska betalas omgående framgår detta vid val av rumstyp i bokningen.

  1. En biljett kan inte ändras sedan den är utställd. Reguljärflygbolagen godtar i regel inte namnbyten, det är därför mycket viktigt att ditt namn på flygbiljetten är korrekt stavat samt överensstämmer med uppgifterna i ditt pass.
  2. Vid avbeställning/ändring sker ingen återbetalning på dessa resor. Om kund tecknat Airtours avbeställningsförsäkring sker återbetalning enligt paragraf 3.2. Vid oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet (avrådan från Utrikesdepartementet) sker full återbetalning av inbetalt belopp.
  3. De allmänna och särskilda resevillkoren gäller också i tillämpliga delar vid köp av endast flygresa. I övrigt gäller respektive flygbolags regler och villkor.

3.2.4 Avbeställningsvillkor för endast hotellbokningar
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före hotellvistelsens början skall resenären erlägga 200 kr per person. Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar innan hotellvistelsens början, skall kostnad motsvarande en hotellnatt erläggas. Vid avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar innan hotellvistelsens början, skall kostnad motsvarande två hotellnätter erläggas. Vid avbeställning därefter, men tidigare än kl. 14 dagen innan hotellvistelsens början, skall kostnad motsvarande tre hotellnätter erläggas. Sker avbeställningen efter kl. 14 dagen innan hotellvistelsens början skall resenären erlägga hela resans pris.

3.2.5 Avbeställningsvillkor för tilläggstjänster
Fram till 40 dagar innan avresa kan tilläggstjänster avbeställas utan avgift. Från 39 dagar fram till 72 timmar innan avresa debiteras en kostnad om 300 kr/bokning (för mat ombord 35 kr/pers. och reseförsäkring 100 kr/pers.), vid avbeställning därefter sker ingen återbetalning. Med tilläggstjänster avses följande; hyrbil, transfer, bagage, mat ombord, frukost (där ej inkluderad), hel - och halvpension, all inclusive (där ej inkluderad) samt reseförsäkring.

3.2.6 Utebliven avbeställning av resan eller ändring

3.2.6.1 Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han eller hon icke deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han eller hon saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc. äger Airtours rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

3.2.6.2 ändring av resan som företas av resenären och som innebär ändring av destination, avreseplats, reslängd, avresetid, inkvartering eller pris är att betrakta som avbeställning och ny beställning. För detta uttages en kostnad i enlighet med avbeställningsreglerna i paragraferna 3.1.1-3.2.4. ovan. Av resenären gjord avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Airtours tillhanda.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

4.3.1 Vissa typer av resor går ej att överlåta. Det framgår på biljetten i det fall namnbyte/överlåtelse är möjlig samt hur nära inpå avresa namnbyte kan ske. I det fall överlåtelse av resan är möjlig är expeditionsavgiften 300 kr/person. Den person till vilken resan överlåtes måste dock uppfylla de kravspecifikationer som är angivna för resan. Både överlåtaren och den person till vilken resan överlåtes har betalningsansvar för samtliga expeditionsavgifter som detta utbyte av deltagare kan komma att medföra. Överlåtelse ska alltid ske via huvudbokaren, se punkt 1.2 sista stycket.

5. Ändringar före avresan

5.1 ändring av avtalsvillkor Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2 ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6. Arrangörens ansvar för paketresans genomförande

6.1 Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

6.3 Flygförseningar
Vissa flygbolag står för lättare förtäring vid förseningar över 2 timmar. Tänk på att ha minst 2,5 timmar tillgodo mellan anslutningen och flygresan på både ut- och hemresan eftersom förseningar kan uppstå. Vi rekommenderar starkt att ni ser över ert reseskydd. Airtours skräddarsydda reseförsäkring i samarbete med Solid Försäkringar, som kan tecknas vid bokning, ersätter redan efter två timmars flygförsening.

7. Om prisavdrag och skadestånd

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.
Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
• 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
• 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
• 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.4.1 Researrangören äger rätt att ställa in resan om inte samtliga i a) - d) nedan angivna minimiantal är uppfyllda enligt ovan.

a) Flygplanstyp med Minimiantal
B737-300/500/700/800: 133/117/133/173
B747: 405
B757: 210
B757: 210
B767-300: 254
MD-83: 152
A320: 159
A321: 189
A330: 324

Vid resa med andra flygplanstyper än ovan nämnda, används flygplanstyp av liknande storlek för beräkning av minimiantal.
b) 50 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.
c) 50 resenärer till varje inkvarteringsalternativ på den flygdestination som finns angiven på resenärens bokningsbekräftelse.
d) 15 resenärer till resa bestående av fasta utflyktskombinationer.
Vid resa med buss: 30 resenärer.
Vid resa med båt: 50 resenärer
Vid resa med tåg: 15 personer. A-330-300 360 resenärer, A-321 191 resenärer

7.4.2 Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt ovan i denna punkt ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än som anges ovan under punkt 7.4.

7.4.3 Även för rundresor (20 resenärer) krävs det att minimiantalet för resan uppfylls för att resan skall kunna genomföras. Om minimiantalet ej är uppfyllt senast 30 dagar före avresan har arrangören rätt att ställa in resan, resenären skall då erbjudas ersättningsresa eller återbetalning.

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. Reklamation

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.1.1 Förtydligande: Anspråk på ersättning/rättelse bör om möjligt göras direkt på resmålet. Om eventuell rättelse inte kan ske på resmålet och återbetalning blir aktuell, räknas detta från den dagen klagomålet framfördes till den dag felet avhjälptes.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. Resenärens ansvar under resan

9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10. Arrangörens skyldighet att tillhandahålla assistans

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

10.1 Arrangören måste ta hänsyn till resurser och kompetens hos sin personal vid tillhandahållande av assistans och information. Airtours guider kan exempelvis inte bistå med medicinsk hjälp utan endast hänvisa till var resenären kan vända sig.

11. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

12. Resa med ospecificerad inkvartering

I mån av tillgång säljer vi sk. ospecificerade resor. Inkvartering anvisas vid ankomst till flygdestinationen. Notera att inkvarteringen kan vara belägen var som helst på det utannonserade resmålet och inkvarteringen behöver inte ingå i vårt ordinarie hotellprogram. Flyttning från en inkvartering till en annan kan förekomma, ibland mer än en gång. Inkvarteringen innefattar del i dubbelrum/lägenhet. Eventuell bad/dusch och wc på rummet eller i lägenheter finns oftast mot tillägg och anges på bekräftelse eller biljett. I sällskap om tre resenärer, som önskar dela boende, sover en resenär i extrabädd. Ressällskap kan inkvarteras i olika områden/hotell på resmålet. Tillfälle att "köpa upp sig" kan finnas, men det garanteras inte, och det kan vara relativt kostsamt. Möjlighet att endast köpa en del i dubbelrum/lägenhet finns inte. Städning kan inte garanteras men inkluderas i vissa fall. Om städning inte ingår ombesörjer resenären själv avresestädningen, i vissa fall med eget material. Måltider ingår ej. En ospecificerad resa väljer du om dina anspråk på boendestandard är låga.

13. Inkvartering

Endast resenär som beställt inkvartering i rum på hotell/lägenhet får bo där. Om tom säng finns i rummet får inte resenären inkvartera någon annan där.

14. Hyrbilsvillkor

Hyresperioden räknas i hela timmar. Om hyresavtalet börjar gälla t.ex. klockan 09:00, skall bilen alltså återlämnas senast kl. 09.00 den dag som bilhyran upphör. Beroende var man har sitt hotellboende, samlar vissa uthyrningsfirmor upp resenärer vid hotellen och kör dem till hyrbilskontor där kontraktsskrivning sker och bil lämnas ut. Avbeställning är kostnadsfri om du måste avbeställa hela resan mer än 48 timmar innan avresan. Vid avbokning av hyrbil inom 48 timmar utgår en avbokningskostnad på 50 % av bilhyrans pris. Vid avbeställning av endast hyrbilen: Fram till 40 dagar innan avresa kan hyrbilen avbeställas utan avgift. Från 39 dagar fram till 72 timmar innan avresa debiteras en kostnad om 300 kr/hyrbilsbokning I de fall du önskar omboka eller förlänga din bilhyra gör du upp detta med biluthyrningsföretaget på aktuellt resmål. Reservation av ett speciellt bilmärke kan inte garanteras, endast bil inom specifik storlekskategori. Hyrbilsföretagen kräver oftast kreditkort, för att reservera en deposition, innan bilen lämnas ut. Depositionen kan variera mycket i storlek. Om du har anmärkningar måste dessa omedelbart anmälas på plats till hyrbilsföretagets representant eller till Airtours guide. Detta för att anledningen till anmärkningen skall kunna avhjälpas. Anmärkningar som anmälts först efter avtalets upphörande kommer inte att beaktas.

15. Städning

Städning ingår i alla hotell/pensionspriser om inte annat anges i katalogen. Beträffande lägenheter framgår det av katalogen om städning ingår (ej köksutrymme). Förbrukningsartiklar såsom rengöringsmedel, diskborste och toalettpapper ansvarar resenären för själv.

16. Gruppresor

För gruppresor gäller kompletterande resevillkor, kontakta vår grupp & konferensavdelning för mer information.

17. Transportvillkor för flygbolag

Alla flygbolag har regler och specifika villkor för transport av passagerare samt bagage och dessa är det viktigt att man som passagerare är medveten om och tar del av. Villkoren gäller charterflyg såväl som reguljärflyg. Nedan är en lista med de vanligaste flygbolag som vi samarbetar med. Klicka på länk för att ta del av respektive flygbolags transportvillkor.

SAS »
Norwegian »
Qatar Airways »
BRA »
Lufthansa »
Czech Airlines »
FÖRBEHÅLL:

Airtours reserverar sig för korrekturfel på hemsida och trycksaker. Prisindikationerna på resmålsfakta är preliminära. Beskrivna aktiviteter bedrivs ofta av företagare på resmålet, för vilkas verksamhet Airtours inte kan svara.

RESEGARANTILAGEN - PAKETRESA

Viktigt att veta om Resegarantin
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra.

Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag. Resegarantin gäller även följande resor om de köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketreseliknande resor, det vill säga resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar en väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Ansökan om ersättning ska ha kommit in till resegarantin senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information besök www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på telefonnummer: 08-700 08 00.

Centrala rättigheter

Följ Airtours i sociala medier

I väntan på nästa resa hittar du oss på Facebook och Instagram.

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram

Få erbjudanden via e-post – först av alla!