Sök och boka resa
Arlanda

Information om Coronaviruset. »

.

Resevillkor

Airtours resevillkor

Resevillkor vid bokning innan 1:a augusti 2018

Här är de villkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget som finns på www.airtours.se, katalog, broschyr eller prislista, vilken du ska ta del av. För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkoren för paketresor som anges nedan. De allmänna villkoren har godkänts av Researrangörsföreningen i Sverige. De särskilda resevillkoren som anges med kursiv stil är särskilda villkor för Airtours och kompletterar de allmänna resevillkoren. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och korrekturfel.

1. Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med Airtours. Alla ändringar samt ev. avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring på resa måste således göra detta via huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att han kan nås av viktiga meddelanden (t ex en tidtabellsändring) under den adress och det telefonnummer eller e-postadress som denne angivit till Airtours.

1.1.2 Om resenär under 18 år reser utan förälder/vårdnadshavare måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg visande på samtliga vårdnadshavares godkännande ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs (skriv ut intyg för minderåriga). Kopia tas med till incheckningen.

Ensamresande barn: Barn 5-11 år som inte reser med en resenär över 16 år måste bokas in som oledsagat barn. Kontakta Airtours vid bokning!

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

Kunden ansvarar för att ta del av den information som tillhandahålls av arrangören vid bokningstillfället på hemsidan, i Bra att veta samt på bekräftelse och biljetten då kund erhåller denna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

OBS! Endast om anslutningsresa eller specialarrangemang finns på samma biljett ingår dessa i paketresan.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. Betalning av priset för resan

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits. Om flygbolaget meddelar att flygbiljetterna måste skrivas ut tidigare än vad som var avtalat gäller nya betalningsvillkor. Airtours meddelar kunden dessa. Om kunden inte godtar de nya villkoren kan bokningen avbokas utan kostnad och anmälningsavgiften återbetalas.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Airtours anmälningsavgift är minimum 600:-/person. Denna anmälningsavgift skall vara Airtours till handa 7 dagar efter bokandet av resan. Önskar resenären avbeställningsförsäkring ska detta anmälas vid beställning av resan. Avgiften skall erläggas tillsammans med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning eller annullering.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt. Slutbetalning för resan skall vara Airtours tillhanda senast 28 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits. Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Påminnelse skickas inte ut. Biljett skickas till resenären ca 1-2 veckor före avresa. Har inte full betalning för resan kommit Airtours tillhanda inom överenskommen tid äger Airtours rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften. Vid bokning av resa inom 28 dagar före avresedagen ska resans totala pris betalas omgående.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande. (För Endast hotell, se punkt 3.1.6 för resor med reguljärflyg se punkt 10.3):

- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsförsäkring.

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften, dock lägst 200 kronor per resenär.

I det fall anmälningsavgift inte specificeras är denna 600 kronor per resenär.

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 25 % av resans pris dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.2.1 Förtydligande: Detta gäller alla avbokningar dag 30-15 före avresa.

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3.1 Förtydligande: Detta gäller alla avbokningar dag 14-9 före avresa.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

3.1.5. Avbeställningsvillkor för endast flygresor (för resor med reguljärflyg se punkt 10.3).

Om avbeställning sker tidigare än 35 dagar före avresa mot erläggande av en kostnad på 600 kronor per resenär. Sker avbeställning därefter skall resenären debiteras hela flygresans pris.
Om resenären träffat avtal om avbeställningsförsäkring har resenären ifall som anges i de allmänna resevillkoren punkt 3.2.1-3.2.3 rätt att avbeställa flygresan utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av Airtours katalog, broschyr eller hemsida www.airtours.se. Expeditionsavgiften får uppgå till 5 % av flygresans pris dock lägst 200 kronor per resenär. Vad resenären erlagt för avbeställningsförsäkringen skall inte återbetalas.

3.1.6. Avbeställningsvillkor för endast hotellbokningar.

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före hotellvistelsens början skall resenären erlägga 200:- per person. Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar innan hotellvistelsens början, skall kostnad motsvarande en hotellnatt erläggas.
Vid avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar innan hotellvistelsens början, skall kostnad motsvarande två hotellnätter erläggas.
Vid avbeställning därefter, men tidigare än kl. 14 dagen innan hotellvistelsens början, skall kostnad motsvarande tre hotellnätter erläggas.
Sker avbeställningen efter kl. 14 dagen innan hotellvistelsens början skall resenären erlägga hela resans pris.

3.1.7. Sker ingen avbeställning och infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan han icke deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc. äger Airtours rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

3.1.8. Avbeställningsvillkor för transfer till/från hotellet.

Vid avbeställning tidigare än 48 timmar före avresan skall resenären erlägga 50 % av kostnaden, dock lägst 200 kronor per resenär. Vid avbeställning därefter sker ingen återbetalning.

Ändring av resan som företas av resenären och som innebär ändring av destination, avreseplats, reslängd, avresetid, inkvartering eller pris är att betrakta som avbeställning och ny beställning. För detta uttages en kostnad i enlighet med avbeställningsreglerna i paragraferna 3.1.1-3.1.4 ovan. Av resenären gjord avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Airtours tillhanda.

3.2 Resenären som har träffat avtal om avbeställningsförsäkring har rätt att avbeställa resan, enligt följande.

Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsförsäkring.
Avbeställningsförsäkring beställs vid inbokningstillfället och kan således inte tas bort eller beställas i efterhand. Kostnad för avbeställningsförsäkring erläggs tillsammans med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid eventuell avbokning.

3.2.1 Om resenären har avbeställningsförsäkring får resan i fall som anges i punkt 3.2.2–3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris, dock högst 200:-.

Gemensam beställning av resan bekräftas genom att resenärerna beställt gemensam biljett, max 8 personer.

3.2.2 Avbeställning få ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

Före avresan innebär vid paketresor eller flygresor när resenären ännu inte passerat säkerhetskontrollen på flygplatsen och vid endast hotellbokning innan kl 14.00 samma dag som incheckning ska ske.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2. eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2-3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.

Eventuellt tombäddstillägg vid delavbokning. Vid delavbokning av medresenär inom ett paket som inkluderar inkvartering och som ändrar totala antalet resenärer kan tombäddstillägg uppstå i form av enkelrumstillägg, utebliven extrabäddsrabatt etc. Ev. kostnader framgår av www.airtours.se eller informeras av Airtours och debiteras på bokningen för kvarvarande resenärer.

3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

För att avbeställningsförsäkringen skall gälla måste avbeställning ske före avresa. Senast 7 dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara Airtours tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom:

 1. läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang,
 2. diagnos,
 3. dag för första behandling/undersökning,
 4. datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.

Avbeställningsförsäkringen gäller enbart resans pris, ej ev. uppkomna kostnader i samband med kreditköp och dylikt. Expeditionsavgift 200:-, plus avbeställningsförsäkring, återbetalas ej vid avbokning.

3.3 Avbeställningen skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.

Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. För att godtas, sker avbokning innan avresa direkt till Airtours på www.airtours.se/minresa alternativt via e-post: info@airtours.se, fax: 08-566 103 50 eller under kontorstid via telefon: 08-566 103 00.

Om begärda handlingar inte uppfyller våra krav och/eller inte är oss tillhanda före avresa enligt ovanstående, gäller återbetalning i enlighet med de allmänna och särskilda resevillkoren.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

Vid avbeställning av paketresor där teaterbiljetter, fotbollsbiljetter, utflykter, hyrbil, golfpaket eller liknande evenemang ingår sker ingen återbetalning av denna del.

Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Se punkt 1.1 sista stycket.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

Vissa typer av resor går ej att överlåta. Det framgår på biljetten i det fall namnbyte/överlåtelse är möjlig samt hur nära inpå avresa namnbyte kan ske. I det fall överlåtelse av resan är möjlig är expeditionsavgiften 200:-/person. Den person till vilken resan överlåtes måste dock uppfylla de i programbroschyren angivna kvalifikationerna för resan. Både överlåtaren och den person till vilken resan överlåtes har betalningsansvar för samtliga expeditionsavgifter som detta utbyte av deltagare kan komma att medföra. Överlåtelse ska alltid ske via huvudbokaren, se punkt 1.1 sista stycket.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.1.1 Förbehåll om ändringar Airtours förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter på www.airtours.se, i katalog, broschyr eller prislista. Airtours förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för viss resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om paketresor 12.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet eller vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2. har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar:

 1. Att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
 2. Att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.4.1. De minimiantal (bindande reseavtal) som gäller för resor i denna katalog är följande: Vid resa med flyg; arrangören äger rätt att ställa in resan om inte samtliga i a–c angivna minimiantal är uppfyllda senast 30 dagar före avresan.

a) Flygplanstyp Minimiantal
MD81/82/83/87/90 140
Boeing B757 210
Boeing B737-300/400/500/700/800 134/153/119/134/171
Airbus A320/321 161/200

b) 50 resenärer till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.

c) 50 resenärer till varje inkvarteringsalternativ på den flygdestination som finns angiven på resenärens bokningsbekräftelse.

Vid resa med buss/anslutningsbuss 30 resenärer. Vid resa med båt 50 resenärer. Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt ovan i denna punkt ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än som anges ovan under punkt 5.4.1 d.v.s. 14 dagar före avresan (alternativt 10 dagar före avresan).

Även för rundresor (20 resenärer) och träningsresor (10 resenärer) krävs det att minimiantalet för resan uppfylls för att resan skall kunna genomföras. Om minimiantalet ej är uppfyllt senast 30 dagar före avresan har arrangören rätt att ställa in resan, kunden skall då erbjudas ersättningsresa eller återbetalning i enlighet med punkt 5.3.

5.5 Ändring av priset

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

 1. Ändringar i transportkostnader,
 2. Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
 3. Ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1–3 ovan i denna punkt. Om t.ex. En avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100:- för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningarna överstiger 60:-. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart så möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60:-.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet m.m.

Arrangören och resenären har var och en rätt att frånträda avtalet om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

5.7 Tidtabell

Tidtabellen för resorna i reseprogrammet är inte fastställd vid bokningen av resan. I bokningsbekräftelsen angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att ändras vid ett eller flera tillfällen före resan. Arrangören skall dock senast 20 dagar före utresan precisera de avgångstider som skall gälla för resan. Om de preciserade avgångstiderna för utresan eller hemresan som skall gälla för resan avviker från de preliminära avgångstiderna enligt bokningsbekräftelsen med mer än 8 timmar, har resenären rätt att frånträda avtalet. Vidaregäller de allmänna resevillkoren avseende arrangörens ändringar före avresa. Om resenären önskar utnyttja sin rätt enligt föregående stycke att frånträda avtalet skall meddelande om detta lämnas till arrangören inom skälig tid från det att resenären fått information om avgångstiderna.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

6.4 Flygförseningar Vissa flygbolag står för lättare förtäring vid förseningar över 2 timmar. Tänk på att ha minst 2,5 timmar tillgodo mellan anslutningen och flygresan på både ut- och hemresan eftersom förseningar kan uppstå. Vi rekommenderar starkt att ni ser över ert reseskydd. Airtours skräddarsydda reseförsäkring i samarbete med Solid Försäkringar, som kan tecknas vid bokning, ersätter redan efter två timmars flygförsening.

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. Skriftlig reklamation ska inlämnas till oss inom 2 månader efter hemkomsten.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

Anspråk på ersättning/rättelse bör om möjligt göras direkt på resmålet. Om eventuell rättelse inte kan ske på resmålet och återbetalning blir aktuell, räknas detta från den dagen klagomålet framfördes till den dag felet avhjälptes. Vänligen uppge bokningsnummer och resmål. Vi reserverar oss för att handläggningen tar viss tid. Vi reserverar oss även för ev. tryckfel på www.airtours.se samt i katalog och prislista.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m.m. Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t.ex. Genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m. Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget. Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

8.5 Flygbiljetter, hotell och transfer För samtliga flygbiljettstyper gäller att om passageraren inte nyttjar sin utresa förverkas möjligheten att nyttja återresan. Detta då alla återstående flygsträckor avbokas automatiskt av aktuellt flygbolag, vilket är något som ligger utanför Airtours kontroll. Gällande nyttjande av hotell och transfer gäller generellet samma som för ovan nämnda flygbiljetter. Avseende hotell och transfer uppmanar vi dock eventuellt berörd kund att kontakta Airtours för vidare hjälp.

9. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

10. Resevillkor för reguljärflyg och hotell/rum med omgående betalning

Regler för resenärens ändring och avbeställning av resor med reguljärflyg och hotell/rum med omgående betalning. Hotell/rum med omgående betalning betalas i samband med bokningen. Om ett hotell/rum ska betalas omgående framgår detta vid val av rumstyp i bokningen.

 1. En biljett kan inte ändras sedan den är utställd. Reguljärflygbolagen godtar i regel inte namnbyten, det är därför mycket viktigt att ditt namn på flygbiljetten är korrekt stavat samt överensstämmer med uppgifterna i ditt pass.
 2. Vid avbeställning/ändring sker ingen återbetalning på dessa resor. Om kund tecknat Airtours avbeställningsförsäkring sker återbetalning enligt paragraf 3.2.
 3. De allmänna och särskilda resevillkoren gäller också i tillämpliga delar vid köp av endast flygresa. I övrigt gäller respektive flygbolags regler och villkor.

11. Resa med ospecificerad inkvartering

I mån av tillgång säljer vi sk. ospecificerade resor. Denna typ av resor baseras på ev. osålda platser på ordinarie charterflygningar. Detta innebär att flyget, men inte inkvarteringen, är detsamma som presenteras i Airtours program. Inkvartering anvisas vid ankomst till flygdestinationen. Notera att inkvarteringen kan vara belägen var som helst på det utannonserade resmålet och inkvarteringen behöver inte ingå i vårt ordinarie hotellprogram. Flyttning från en inkvartering till en annan kan förekomma, ibland mer än en gång. Inkvarteringen innefattar del i dubbelrum/lägenhet. Eventuell bad/dusch och wc på rummet eller i lägenheter finns oftast mot tillägg och anges på bekräftelse eller biljett. I sällskap om tre resenärer, som önskar dela boende, sover en resenär i extrabädd. Ressällskap kan inkvarteras i olika områden/hotell på resmålet. Tillfälle att "köpa upp sig" kan finnas, men det garanteras inte, och det kan vara relativt kostsamt. Möjlighet att endast köpa en del i dubbelrum/lägenhet finns inte. Städning kan inte garanteras men inkluderas i vissa fall. Om städning inte ingår ombesörjer resenären själv avresestädningen, i vissa fall med eget material. Måltider ingår ej. En ospecificerad resa väljer du om dina anspråk på boendestandard är låga. Observera att en ospecificerad resa inte är en realisation av en ordinarie resa. Har du krav på boendestandard och kvalitet rekommenderar vi dig att välja en resa enligt ordinarie program med namngiven inkvartering.  

12. Inkvartering

Endast resenär som beställt inkvartering i rum på hotell/lägenhet får bo där. Om tom säng finns i rummet får inte resenären inkvartera någon annan där.

13. Specialarrangemang

Vid bokning av speciella arrangemang utöver vårt ordinarieprogram kan extra tillägg förekomma. Vid avbeställning av tilläggsarrangemanget gäller, om inte annat anges, villkoren under punkt 3 i de allmänna resevillkoren. Om dessa extra prestationer inte kan erhållas återbetalas endast erlagt tillägg.

14. Färdhandlingar

Resenären ansvarar för att kontrollera uppgifterna på bokningsbekräftelsen som e-postas efter bokning alternativt postas direkt efter beställning av resan, förutsatt att resan inbokas mer än 28 dagar före avresa. Eventuella önskemål om ändringar och missförstånd måste påtalas omedelbart. Utfästelser av väsentlig betydelse för resenären ska skriftligen noteras på bokningsbekräftelsen för att vara gällande, och det ska klart framgå att det ej rör sig om önskemål utan om en garanterad prestation.

15. Fotbollsresor

15.1 Bokade biljetter Det åligger kunden att kontrollera evenemangens eventuella ändringar av speldag och speltider. Airtours har inget återbetalningsansvar om gäster blir avvisade från arenan eller kringarrangemang på grund av exempelvis dåligt uppträdande eller att någon iklädd fel matchdräkt försöker komma in på fel läktare eller inte kan identifiera sig i samband med entré till evenemang eller inte har korrekt namn på biljett vid särskilda evenemang. Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in i gällande regelverk avseende uppträdande vid varje enskilt evenemang.

15.2 Avbeställning av fotbollsresor För avbeställning se punkt 3 och 10. Vid avbeställning av paketresor där fotbollsbiljetter eller liknande evenemang ingår sker ingen återbetalning av denna del.

15.3 Övrigt Vi kan inte garantera att större sällskap får platser bredvid varandra. Om du av någon anledning inte vill eller kan se en match/ett evenemang som du köpt biljett till får denna biljett ej säljas vidare då detta kan vara otillåtet/olagligt och kan medföra rättsliga åtgärder. Vi rekommenderar att inte bära matchtröja eller halsdukar (supporterkläder) på arenan. Matchbiljetterna kan vara på både hemma- och bortalagens sektioner. Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in de regler och lagar som gäller i varje land och hos varje enskild evenemangsarrangör.

16. Hyrbilsvillkor

Hyresperioden räknas i hela timmar. Om hyresavtalet börjar gälla t.ex. klockan 09:00, skall bilen alltså återlämnas senast kl. 09.00 den dag som bilhyran upphör. Beroende var man har sitt hotellboende, samlar vissa uthyrningsfirmor upp resenärer vid hotellen och kör dem till hyrbilskontor där kontraktsskrivning sker och bil lämnas ut. Avbeställning är kostnadsfri om du måste avbeställa hela resan mer än 48 timmar innan avresan. Vid avbokning av hyrbil inom 48 timmar utgår en avbokningskostnad på 50 % av bilhyrans pris. I de fall du önskar omboka eller förlänga din bilhyra gör du upp detta med biluthyrningsföretaget på aktuellt resmål. Reservation av ett speciellt bilmärke kan inte garanteras, endast bil inom specifik storlekskategori. Hyrbilsföretagen kräver oftast kreditkort, för att reservera en deposition, innan bilen lämnas ut. Depositionen kan variera mycket i storlek. Om du har anmärkningar måste dessa omedelbart anmälas på plats till hyrbilsföretagets representant eller till Airtours guide. Detta för att anledningen till anmärkningen skall kunna avhjälpas. Anmärkningar som anmälts först efter avtalets upphörande kommer inte att beaktas.

17. Personuppgifter

Vilka personuppgifter, varifrån vi samlar in dem och hur vi behandlar dem framgår tydligt i vår personuppgiftspolicy. Som huvudbokare eller kontaktperson för gruppresa är du skyldig att informera alla registrerade resenärer om personuppgiftspolicyn.

18. Städning

Städning ingår i alla hotell/pensionspriser om inte annat anges i katalogen. Beträffande lägenheter framgår det av katalogen om städning ingår (ej köksutrymme). Förbrukningsartiklar såsom rengöringsmedel, diskborste och toalettpapper ansvarar resenären för själv.

19. Gruppresor

För gruppresor gäller kompletterande resevillkor, kontakta vår grupp & konferensavdelning för mer information.

Förbehåll:

Airtours reserverar sig för korrekturfel på hemsida och trycksaker. Prisindikationerna på resmålsfakta är preliminära. Beskrivna aktiviteter bedrivs ofta av företagare på resmålet, för vilkas verksamhet Airtours inte kan svara.

Resegarantilagen - paketresa

Viktigt att veta om Resegarantin
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantin gäller även följande resor om de köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketreseliknande resor, det vill säga resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar en väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Ansökan om ersättning ska ha kommit in till resegarantin senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information besök www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på telefonnummer: 08-700 08 00.